1. Όνομα
Το όνομα του συλλόγου (“The Association”) θα είναι “Hellenic Community of Manchester”

2. Όραμα
Το όραμα του “Hellenic Community of Manchester” είναι η οργάνωση και επίσημη εκπροσώπηση της ελληνικής ομογένειας του Manchester και της βορειοδυτικής Αγγλίας στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδος, και τον υπόλοιπο κόσμο.

3. Χαρακτήρας/μορφή
Εθελοντικού χαρακτήρα (voluntary), μη κερδοσκοπικός, δεν εξαρτάται από και δεν αντιπροσωπεύεται μέσω πολιτικών/κομματικών/συνδικαλιστικών ή άλλων δομών/παρατάξεων. Ανοιχτός σε συνεργασία με άλλες δομές ελληνισμού στην περιοχή, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ελληνική ομογένεια ανά τον κόσμο.

Η μορφή του είναι αυτή του “Unincorporated Association” όπως περιγράφεται στο https://www.gov.uk/unincorporated-associations και βάσει της μορφής του (club, member association) λειτουργεί μόνο προς όφελος των μελών του και του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή του Manchester και της βορειοδυτικής Αγγλίας με μόνο στόχο την πραγματοποίηση των σκοπών όπως περιγράφονται παρακάτω στο Άρθρο 4.

4. Σκοποί
α. Να συσπειρώσει, συγκλίνει και διαμορφώσει δομές ομογενειακής υπόστασης, επισήμως αναγνωρισμένης από το ελληνικό κράτος, του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Αγγλίας.
β. Να προσφέρει αξιόπιστες κατευθύνσεις και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών του που επιζητούν εργασία, ζουν ή επιζητούν να μετακομίσουν στην περιοχή, αναζητούν επαγγελματίες για δικτύωση ή ιδία εργασία.
γ. Να αποτελέσει χώρο συνάντησης, δικτύωσης – σύσφιξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του.
δ. Να αναδείξει το ελληνικό στοιχείο/ελληνισμό πολιτιστικά και πολιτισμικά στην ευρύτερη περιοχή.
ε. Να προβάλλει την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών του ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής κοινότητας και στην ευρύτερη περιοχή.
στ’. Να διασφάλίσει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με τις υφιστάμενες δομές/τάσεις οργάνωσης του απόδημου ελληνισμού ανεξαρτήτως γεωγραφικού περιορισμού για την πρόοδο, ομόνοια και ευημερία του ομογενειακού στοιχείου αλλά και των ανωτέρω σκοπών β, γ, δ, ε.

5. Όροι συμμετοχής μελών
Όλοι όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια μπορούν να γίνουν μέλη του συλλόγου
α. Έχουν Ελληνική υπηκοότητα όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικό κρατικό έγγραφο της Ελληνικής πολιτείας και συγκεκριμμένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή ελληνικό διαβατήριο εν ισχύ

ή/και

Έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την Ελληνική κοινότητα λόγω καταγωγής, συγγένειας, διαβίωσης στην Ελλάδα ή ελληνικής παιδείας αλλά δεν κατέχουν την ελληνική υπηκοότητα. Για την κατηγορία αυτή μελών (συνδεδεμένα μέλη) δείτε παράγραφο 6.

β. Κατοικούν στην περιοχή του Μάντσεστερ ή/και της ευρύτερης βορειοδυτικής Αγγλίας (Cheshire, Cumbria, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside).
γ. Εκπληρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ετήσια συνδρομή) προς το σύλλογο.

δ. Έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και διεύθυνσης τους σύμφωνα με τον Όρο 7. 

ε. Συμφωνούν με, και προάγουν, τους σκοπούς στον Όρο 4.

6. Κατηγορίες μελών
α. Ιδρυτικά μέλη – άτομα τα οποία εργάστηκαν για τη συγκρότηση του συλλόγου μέχρι τις 31/10/2019 και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα απλά μέλη.
β. Συντονιστική επιτροπή – η εκλεγμένη επιτροπή που θα προκύπτει σύμφωνα με τις διαδικασίες εκλογής των μελών της.
γ. Απλά μέλη – μέλη που τηρούν τους όρους συμμετοχής σύμφωνα με τον Όρο 5
i) Πλήρη μέλη: μέλη που τηρούν τους όρους συμμετοχής σύμφωνα με τον Όρο 5 και τα οποία έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ετήσια συνδρομή) προς το σύλλογο. Πλήρη μέλη απολαμβάνουν του δικαιώματος ψήφου, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις και υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στην συντονιστική επιτροπή..
ii) Ανενεργά μέλη: Απλά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει ακόμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ετήσια συνδρομή) προς το σύλλογο τρεις μήνες μετά την έναρξη του κάθε έτους. Τα ανενεργά μέλη εκπίπτουν όλων των δικαιωμάτων των ενεργών μελών. Με την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων αυτόματα επανέρχονται σε ενεργά μέλη.

iii) Συνδεδεμένα μέλη. Μέλη τα οποία έχουν ελληνική κληρονομιά (μέσω καταγωγής, συγγένειας, εκπαίδευσης, προσωπικών και οικογενειακών δεσμών) αλλά δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μέλη που αποδεικνύουν ελληνική καταγωγή (ελληνικό ή κυπριακό διαβατήριο/ταυτότητα) ή συγγένεια 1ου βαθμού (ήτοι σύζυγος/σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη, τέκνο ή γονέας) έχουν το δικαίωμα ψήφου/εκλέγειν στις εκλογές του συλλόγου για την συντονιστική επιτροπή και σε οποιεσδήποτε άλλες ψηφοφορίες (π.χ. για την εφορευτική ή την εξελεγκτική επιτροπή) εκτός από τις προτάσεις αλλαγής καταστατικού του Συλλόγου. Συνδεδεμένα μέλη που δεν έχουν ελληνική καταγωγή ή συγγένεια 1ου βαθμού έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του συλλόγου με τα αντίστοιχα προνόμια (π.χ. εκπτώσεις) αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα ψηφοφορίας σε γενικές συνελεύσεις και εκλογές.

Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγεσθαι.

7. Εισαγωγή μελών
α. Αίτηση για εισαγωγή μελών θα πρέπει να γίνεται προς τη συντονιστική επιτροπή.
β. Η αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου μέλους σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία GDPR (General Data Protection Regulation) και UK Data Protection Act 2018 (DPA). Τα μέλη υποχρεούνται με την εγγραφή τους να προσκομίζουν ή αποστείλουν στοιχεία ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό διεύθυνσης, όχι παλαιότερο των 4 μηνών, και ο Σύλλογος να τα διαχειρίζεται βάσει του GDPR και DPA, ενημερώνοντας τα μέλη του για τις διαδικασίες που ακολουθεί βάσει νομοθεσίας, με μόνο σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητας και διεύθυνσης των μελών για συμμετοχή στο σύλλογο. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορούν να απαλείφονται από τα εν λόγω έγγραφα. Κανένα μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις και τη λήψη αποφάσεων του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη αποστολή/προσκόμιση επικαιροποιημένων στοιχείων. Η συχνότητα αποστολής στοιχείων θα καθορίζεται από τη συντονιστική επιτροπή. Τα αποδεικτικά θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων του συλλόγου μόλις επικαιροποιηθούν σε συμμόρφωση με τον GDPR και DPA. 

8. Παραίτηση μελών
α. Κάθε μέλος που επιθυμεί να παραιτηθεί από το σύλλογο θα πρέπει να επικοινωνήσει γραπτώς με το γραμματέα της συντονιστικής επιτροπής.

9. Αποβολή μελών
α. Η συντονιστική επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να αποβάλλει οποιοδήποτε μέλος που θα προσβάλει την αποστολή και την υπόσταση του συλλόγου ή του οποίου η συμπεριφορά, κατά τη γνώμη της συντονιστικής επιτροπής, θα το καθιστά ακατάλληλο για ενεργή συμμετοχή στο σύλλογο. Πριν από την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους, ο γραμματέας θα του κοινοποιήσει γραπτή προειδοποίηση είκοσι μία (21) ημερών για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής και θα τον ενημερώσει για τις καταγγελίες που του έχουν υποβληθεί. Κανένα μέλος δεν εκδιώκεται χωρίς να έχει προηγουμένως την ευκαιρία να εμφανιστεί ενώπιον της συντονιστικής επιτροπής και να απαντήσει στις καταγγελίες που διατυπώνονται εναντίον του, ούτε και στην περίπτωση που τουλάχιστον η απλή πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής θα ψηφίσει υπέρ της αποβολής. Αποτυχία εκπροσώπησης σε δύο συναπτές κλήσεις από τη συντονιστική επιτροπή προς ακρόαση συνιστά αυτομάτως έκπτωτο το εν λόγω μέλος. Κανένα μέλος του οποίου η ιδιότητα μέλους έχει τερματιστεί βάσει αυτού του κανόνα δε θα μπορεί μελλοντικά να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους.

10. Διαχείριση
α. Οι υποθέσεις του συλλόγου θα διαχειρίζονται από τη συντονιστική επιτροπή, η οποία έχει πλήρη εξουσία να κάνει όλες τις ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
β. Η συντονιστική επιτροπή θα έχει επίπεδη ιεραρχία με θέσεις ευθύνης που θα καθορίζονται ως εξής:
i. Πρόεδρος
ii. Αντιπρόεδρος
iii. Γραμματέας
iv. Ταμίας
v. Μέλος

γ. Η συντονιστική επιτροπή συνεδριάζει και ρυθμίζει τις συνεδριάσεις της με όποιον τρόπο κρίνει κατάλληλο και τέσσερα (4) μέλη της συντονιστικής επιτροπής σχηματίζουν απαρτία. Τα μέλη θεωρούνται ως συμμετέχοντες σε μια τέτοια συνάντηση είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικά).
δ. Οι αποφάσεις της συντονιστικής επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, η ψήφος του αντιπροέδρου θα έχει βαρύνουσα σημασία.
ε. Η εκλογή μελών στη συντονιστική επιτροπή γίνεται με ψηφοφορία σε κάθε δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση των παρόντων μελών του συλλόγου που είναι μέλη για τουλάχιστον έξι μήνες. Τα πέντε μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή και θα λάβουν τους περισσότερους ψήφους αυτομάτως αποτελούν τη συντονιστική επιτροπή. Ο επιμερισμός των θέσεων της συντονιστικής επιτροπής γίνεται κατόπιν εσωτερικής ψηφοφορίας αυτής. Η συντονιστική επιτροπή συνταξιοδοτείται αμέσως πριν από την ψηφοφορία στην παρούσα Ετήσια Γενική Συνέλευση, αλλά τα μέλη της επιτροπής είναι επιλέξιμα για επανεκλογή. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται από σχετική ενιαία λίστα υποψηφίων όπου το κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να επιλέξει ώς 5 μέλη (σημειώνοντας με σταυρό ή Χ δίπλα στο σχετικό όνομα που επιλέγεται). Η εκλογική διαδικασία όπως και η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη των μελών της συντονιστικής επιτροπής διενεργείται από εφορευτική επιτροπή 3 μελών η οποία εκλέγεται από την προηγούμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση (το κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να επιλέξει εως ν-1 μέλη, όπου ν ο αριθμός των υποψηφίων). Τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ειδικά για την 1η εκλογική διαδικασία τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής χωρίς να ισχύει κανένας περιορισμός για την τοποθέτησή τους.
στ’. Η συντονιστική επιτροπή έχει την εξουσία να διορίζει ένα μέλος, από αυτά που υπέβαλαν υποψηφιότητα κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία ανάδειξης συντονιστικής επιτροπής και δεν εκλέχθηκαν, για να καλύψει οποιαδήποτε κενή θέση στην επιτροπή βάσει του αριθμού των ψήφων που λήφθηκαν κατά τις τελευταίες εκλογές. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό προτείνει ένα από τα ενεργά μέλη του συλλόγου.

ζ. Οικονομικός έλεγχος διενεργείται από οικονομική ελεγκτική επιτροπή 3 μελών η οποία εκλέγεται από την προηγούμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει μέρος το 2022, μετά από απόφαση δημιουργίας οικονομικής επιτροπής από τη γενική συνέλευση το 2021). Το κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να επιλέξει εως ν-1 μέλη, όπου ν ο αριθμός των υποψηφίων. Η οικονομική ελεγκτική επιτροπή θα τοποθετείται επί του οικονομικού απολογισμού πριν την εκάστοτε γενική συνέλευση, έχοντας όλα τα στοιχεία κίνησης του λογαριασμού του συλλόγου και εξηγήσεις από τη συντονιστική επιτροπή. Τα στοιχεία κίνησης του λογαριασμού του συλλόγου είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη ανά πάσα στιγμή εφόσον ζητηθούν. 
η. Η συντονιστική επιτροπή έχει την εξουσία να μιλά εξ ονόματος και να εκπροσωπεί τα μέλη του συλλόγου. Κανένα μεμονωμένο μέλος του συλλόγου δε θα μπορεί να εκπροσωπεί τις απόψεις ή τις γνώμες του συλλόγου χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από τη συντονιστική επιτροπή, εκτός από θέματα τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τη συντονιστική επιτροπή.
θ. Δεν εκδίδονται δελτία τύπου ή δηλώσεις εξ ονόματος του συλλόγου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της συντονιστικής επιτροπής, εκτός από θέματα τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τη συντονιστική επιτροπή.
ι. Τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των πεπραγμένων της συντονιστικής επιτροπής εφόσον κατατεθεί ανάλογη μομφή στη γενική συνέλευση από το 75% των ενεργών μελών του συλλόγου.

ια. Τα πρακτικά των συναντήσεων της συντονιστικής επιτροπής είναι διαθέσιμα στα μέλη εφόσον ζητηθούν με την προηγούμενη απαλοιφή προσωπικών  δεδομένων από το γραμματέα του συλλόγου βάσει GDPR.

11. Τρόποι Επικοινωνίας με τα Μέλη
α. Μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
β. Μέσω του επίσημου e-mail του συλλόγου info@hellenicmanchester.co.uk

12. Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου θα διεξάγεται κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους σε ημερομηνία, χρόνο και σε τόπο που θα καθοριστεί από τη συντονιστική επιτροπή για τους ακόλουθους σκοπούς:
α. Να λαμβάνει από τη συντονιστική επιτροπή αναφορά και απολογισμό του έτους όσον αφορά τις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου και τον οικονομικό έλεγχο του έτους (λογαριασμούς, ισολογισμό).
β. Να εκλέγει τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής (κάθε δύο έτη)
γ. Να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να υποβληθεί στη συνεδρίαση με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό.
δ. Όποιο μέλος του συλλόγου επιθυμεί να εγείρει κάποιο θέμα για συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει να το γνωστοποιεί γραπτώς στον Γραμματέα τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και ο Γραμματέας να ειδοποιεί τα μέλη του συλλόγου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

ε. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6, με τακτοποιημένες υποχρεώσεις, που είναι μέλη του συλλόγου για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας γενικής ή όποιας άλλης συνέλευσης. 

13. Υποψηφιότητες για τη συντονιστική επιτροπή
α. Κάθε μέλος (εκτός των αποχωρούντων που προσφέρονται για επανεκλογή) που επιθυμούν να εκλεγούν στη συντονιστική επιτροπή, οφείλει να υποβάλει το έγγραφό του γραπτώς στον Γραμματέα τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την εκλογή.
β. Το μέλος αυτό πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου τουλάχιστον για έξι μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ο όρος αυτός δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην πρώτη ιστορικά εκλογική διαδικασία του συλλόγου ώστε να επιτρέψει όλα τα μέλη του συλλόγου να συμμετέχουν στην διαδικασία εκλογής.

14. Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ)
α. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, να καλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετά την έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των ενεργών μελών του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου δηλώνοντας ταυτόχρονα τους σκοπούς για τους οποίους απαιτείται η συνάντηση.

15. Λειτουργία Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ)
α. Την Προεδρία των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ) αναλαμβάνει ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
β. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.
γ. Κάθε παρόν ενεργό μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.
δ. Τα πρακτικά επικυρώνονται στο τέλος της ίδιας Γ.Σ ή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της Γ.Σ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Συντονιστής Επιτροπής.
ε. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να θεσπίσει κανονισμούς που να επιτρέπουν στα μέλη του συλλόγου που δεν είναι σε θέση να παρίστανται, να ψηφίζουν μέσω αντιπροσώπου ή γραπτώς.

16. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
α. Η απαρτία σε όλες τις Γ.Σ συμπεριλαμβανομένου και της Ε.Γ.Σ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 15% του συνόλου των ενεργών μελών του συλλόγου.
β. Τα μέλη του συλλόγου θεωρούνται ως συμμετέχοντες στη Γ.Σ όταν παρίστανται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικά) ή μέσο αντιπροσώπου, εφόσον αυτό έχει κοινοποιηθεί προς τη συντονιστική επιτροπή από το εν λόγω μέλος εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
γ. Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο, όταν συμπληρωθεί μισή ώρα από εκείνη που είχε ορίσει για την έναρξη της συνέλευσης.
δ. Εάν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, καλείται νέα επαναληπτική Γ.Σ εντός οκτώ (8) ημερών. Η σύγκλιση της επαναληπτικής Γ.Σ γίνεται όπως και στην πρώτη. Σε κάθε περίπτωση, στην πρόσκληση για νέα Γ.Σ πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της πρώτης πρόσκλησης με την προσθήκη ότι πρόκειται για επαναληπτική.
ε. Για την ύπαρξη απαρτίας στην επαναληπτική Γ.Σ αρκεί η παρουσία του ημίσεος των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο α του παρόντος Όρου 15. Εάν διαπιστωθεί η μη ύπαρξη και πάλι της απαιτούμενης απαρτίας, τότε συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ εκ νέου εντός οκτώ (8) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία, όσοι και αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται.

17. Οικονομικό Έτος
α. Το οικονομικό έτος του συλλόγου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα δημοσιοποιείται στα μέλη του συλλόγου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο ισολογισμός του συλλόγου.

18. Επισκέπτες
α. Μη μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του συλλόγου.
β. Μη μέλη του συλλόγου που έχουν αποδεδειγμένα επίδειξη ανάρμοστη ή ζημιογόνα συμπεριφορά στα συμφέροντα και το κύρος του συλλόγου δε θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του συλλόγου.

19. Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών
Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο να γνωστοποιεί στον Γραμματέα του συλλόγου τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας του.

20. Τροποποίηση του Καταστατικού
α. Το καταστατικό του συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. εκτός των άρθρων 1, 2, 5 & 6 τα οποία δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
β. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. εφόσον έχει επέλθει η απαιτούμενη απαρτία.
γ. Μέχρι και την πάροδο δύο ετών από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του συλλόγου τα ιδρυτικά μέλη έχουν τη δυνατότητα αναθεώρησης ολόκληρου του παρόντος καταστατικού με τη σύμφωνη γνώμη της συντονιστικής επιτροπής.

21. Αποζημίωση
α. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής φέρουν την ευθύνη των δράσεων και αποφάσεων της συντονιστικής επιτροπής παρόλα ταύτα δε φέρουν ευθύνη για ενέργειες τρίτων προς το Σύλλογο και πιθανής επακόλουθης ζημιάς στο Σύλλογο.
β. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα αποζημίωσης από τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου για όλες τις δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις που υπέστησαν για λειτουργικά έξοδα του συλλόγου. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει με σχετική ψηφοφορία την έγκριση και το μέγεθος των αποζημιώσεων. Προσωπικά έξοδα δεν καλύπτονται.
γ. Όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και χωρίς καμία αμοιβή.

22. Διάλυση του Συλλόγου
α. Ο σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ.
β. Για τη λήψη της απόφασης διάλυσης του συλλόγου απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. εφόσον έχει επέλθει η απαιτούμενη απαρτία.

23. Πόροι του Συλλόγου
α. Η ετήσια συνδρομή των μελών του συλλόγου, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
β. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από κάθε είδους εισφορές και εκδηλώσεις.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 1. Νικόλαος Βελώνης
 2. Ηρακλής Λαμπαδαρίου
 3. Γιώργος Οικονομίδης
 4. Αθανάσιος Πάτσος
 5. Γαβριήλ Τόφαλος

 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 1. Αθηνά Αγγελοπούλου
 2. Νικόλαος Βελώνης
 3. Δημήτρης Γιάνναρος
 4. Μάγδα Γλαβίνα
 5. Χριστίνα Κοντογιάννη
 6. Κυριάκος Ματαλιωτάκης
 7. Φίλιππος Μιχόπουλος
 8. Γιώργος Οικονομίδης
 9. Αντώνης Παλατιανός
 10. Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου
 11. Αθανάσιος Πάτσος
 12. Αθανάσιος Περράκης
 13. Αποστόλης Σαμαρτζής
 14. Πέτρος Σέκερης

 HMEPOMHNIA 

21/06/2021 

Comments are closed.

Close Search Window